Rekrutacja 2020/2021 Armii Krajowa

TERMINY
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Przedszkola Happy Kids ustalone zostały w drodze decyzji organu prowadzącego, Sary Osman.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 30 marca 2020 r. 10 – 17  maja 2020 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 10 kwietnia 2020 r. do 22 maja 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15 kwietnia 2020 r. 24 maja 2019 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola 16-30 kwietnia 2020 r. 27  maja -7 czerwca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 maja 2020 r. 10 czerwca 2020 r.

 

 

KRYTERIA REKRUTACYJNE W PRZEDSZKOLU

Kryteria główne „ustawowe” – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności).

Kryteria dodatkowe– brane pod uwagę na drugim etapie postępowania uzupełniającego ustalone w drodze decyzji podjętej przez organ prowadzący, Sarę Osman.

Uwaga: Dziecko w wieku 6 lat (tj. urodzone w 2014 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci starsze odroczone od realizacji obowiązku szkolnego również objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

Kryterium                        Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty 1)
Kryteria główne
Dziecko z rodziny wielodzietnej 2) Oświadczenie o wielodzietności kandydata 22
Dziecko niepełnosprawne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948) 22
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego 3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 22
Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) 22
Kryteria dodatkowe
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu Happy Kids 5)  6
Dziecko, którego oboje rodziców jest zatrudnionych na pełen etat Zaświadczenie z miejsca pracy 5
Rodzeństwo dziecka uczestniczy również w procesie rekrutacyjnym do Przedszkola Happy Kids 5) 4
Kandydat jest objęty „Krakowską Kartą Rodzinną 3+”  Kserokopia dokumentu.  3
Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków 6) Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3  2
Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola publicznego 4) Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica  1
Dochód na członka rodziny (w stosunku do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) Zaświadczenie o wysokości dochodu. Dobrowolna informacja

1) punkty sumują się
2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców
5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

6) podanie informacji o dochodzie na członka rodziny jest dobrowolne, jednakże w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów u kandydatów niniejsze kryterium jest decydującym.