Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci/podopiecznych (dalej również łącznie jako: „Dane osobowe”) jest Przedszkole i Żłobki Niepubliczne i Publiczne „Happy Kids” w Krakowie (dale jako: „Przedszkole” )
 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 500506900 lub pod adresem e-mail: sekretariat@przedszkole-happykids.pl .
 3. Przetwarzamy dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci/podopiecznych, ponieważ:
 4. jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]),
 5. jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, a polegających na zapewnieniu zgodności z prawem świadczonych przez nas usług na rzecz Państwa dzieci/podopiecznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa Państwu i Państwa dzieciom/podopiecznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

oraz – jeżeli ma zastosowanie:

 1. wyraziliście na to Państwo zgodę w imieniu dziecka/podopiecznego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Przetwarzamy Dane osobowe:
 3. w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych na rzecz Państwa dziecka/podopiecznego,
 5. zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz Państwa dzieciom/podopiecznym lub osobom trzecim przebywającym na terenie Przedszkola, a także ochrony mienia Przedszkola, oraz – jeżeli ma zastosowanie:
 6. w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody – w celu promowania edukacji, kultury oraz w celach marketingowych lub w celu uwzględniania podczas świadczenia usług potrzeb zdrowotnych Państwa dzieci/podopiecznych.
 7. Przetwarzamy następujące kategorie Danych osobowych:
 8. wizerunek Państwa dziecka/podopiecznego (jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę), b) imię i nazwisko Państwa dziecka/podopiecznego, c) datę i miejsce urodzenia Państwa dziecka/podopiecznego, d)adres zamieszkania Państwa dziecka/podopiecznego, e) adres zameldowania Państwa dziecka/podopiecznego, f) numer PESEL Państwa dziecka/podopiecznego, g) informacje na temat zdrowia, w tym diety, Państwa dziecka (jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę), h) Państwa imię i nazwisko, i) Państwa adres zamieszkania i adres zameldowania, j) numer PESEL Państwa; k) Państwa dane kontaktowe, l) numer dowodu osobistego obojga rodziców/opiekunów dziecka/podopiecznego, m) nazwę i adres zakładu pracy obojga rodziców/opiekunów dziecka/podopiecznego,
 9. Dane osobowe przechowujemy, w zależności od celu, przez następujące okresy czasu:
 10. w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – przez okres wymagany przez przepis prawa,
 11. w celu wykonania umowy – przez okres, który jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu lat po wykonaniu umowy,
 12. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas – w przypadku monitoringu wizyjnego – nie dłużej niż 3 miesiące, w pozostałych przypadkach – do momentu złożenia przez Państwo sprzeciwu, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane,
 13. w celu promowania edukacji, kultury oraz w celach marketingowych oraz w celu uwzględnienia potrzeb zdrowotnych Państwa dzieci/podopiecznych– do momentu wycofania przez Państwo zgody, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Przedszkole lub Pani/Pan może dochodzić roszczeń z tym związanych.
 14. Informujemy, że Dane osobowe mogą być przekazane firmom, z którymi Przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 15. Mają Państwo prawo do:
 16. dostępu do Danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 17. sprostowania Danych osobowych,
 18. usunięcia Danych osobowych,
 19. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
 20. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,
 21. przeniesienia Danych osobowych,
 22. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 23. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa prawa można realizować poprzez kontakt z nami za pomocą kanałów komunikacji wskazanych powyżej.

 1. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Podanie przez Państwo Danych osobowych (za wyjątkiem danych osobowych związanych z wizerunkiem) wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub jest warunkiem umownym. Brak ich podania uniemożliwi nam świadczenie usług na rzecz Państwa dzieci/podopiecznych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku Państwa dzieci/podopiecznych jest dobrowolne.
 3. Informujemy, że nie stosujemy procedur zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[1] Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, znoszące dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).