Klauzula informacyjna – upoważnienia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Dane osobowe”) jest Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids”, ul. Zagaje 47, 30-437 Kraków (dalej jako: „Przedszkole”).

2.W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:500506900 lub pod adresem e-mail: sekretariat@przedszkole-happykids.pl.

3.Przetwarzamy dane osobowe Państwa ponieważ wyraziliście Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]).

4. Przetwarzamy Dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom/podopiecznym oraz osobom przebywającym na terenie Przedszkola.

5. Przetwarzamy następujące kategorie Danych osobowych:

  • Państwa imię i nazwisko,
  • numer i serię Państwa dowodu osobistego.

6. Dane osobowe przechowujemy do momentu wycofania przez Państwo zgody, nie dłużej jednak do momentu wycofania przez Państwo zgody, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym Przedszkole lub Pani/Pan może dochodzić roszczeń z tym związanych.

7. Informujemy, że Dane osobowe mogą być przekazane pracownikom Przedszkola oraz firmom, z którymi Przedszkole współpracuje w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.

8. Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do Danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • sprostowania Danych osobowych,
  • usunięcia Danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania Danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych,
  • przeniesienia Danych osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa prawa można realizować poprzez kontakt z nami za pomocą kanałów komunikacji wskazanych powyżej.

9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Podanie przez Państwo Danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi odebranie z Przedszkola dziecka/podopiecznego.

11. Informujemy, że nie stosujemy procedur zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[1] Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, znoszące dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).