Rekrutacja 2024/25 Osiedle Bohaterów Września 19

TERMINY
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do Publicznego Przedszkola Happy Kids dla którego organem prowadzącym jest Sara Froś.

Lp. Rodzaj czynności Termin
 w postępowaniu rekrutacyjnym Termin
 w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 31 marca 2024 r. 15 – 23 maja 2024 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe do 17 kwietnia 2024 r do 25 maja 2024 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 kwietnia 2024 r. 30 maja 2024 r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola 22 kwietnia – 10 maja 2024 r. 1  czerwiec -15  czerwca 2024 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15 maja 2024 r. 18 czerwca 2024 r.

KRYTERIA REKRUTACYJNE W PRZEDSZKOLU

Kryteria główne „ustawowe” – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności).

Kryteria dodatkowe– brane pod uwagę na drugim etapie postępowania uzupełniającego ustalone w drodze decyzji podjętej przez organ prowadzący, Sarę Froś.

Uwaga: Dziecko w wieku 6 lat (tj. urodzone w 2018 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci starsze odroczone od realizacji obowiązku szkolnego również objęte są obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Kryterium                        Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie Punkty 1)
Kryteria główne
Dziecko z rodziny wielodzietnej 2) Oświadczenie o wielodzietności kandydata 28
Dziecko niepełnosprawne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 28
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 28
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 28
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) 28
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego 3) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 28
Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r. poz. 697, 1292 i 2217) oraz z 2018r.  poz. 107 i 416) 28
Kryteria dodatkowe
 dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu Happy Kids 5)  7
Dziecko, którego oboje rodziców jest zatrudnionych na pełen etat Zaświadczenie z miejsca pracy 6
Rodzeństwo dziecka uczestniczy również w procesie rekrutacyjnym do Przedszkola Happy Kids 5) 5
Dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych Zaświadczenie, że dziecko, dla którego ubiegają się o miejsce w przedszkolu, zostało poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub też zostało zwolnione z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych  4
Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków 6) Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3  3
Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola publicznego 4) Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica  2
Dochód na członka rodziny (w stosunku do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) Zaświadczenie o wysokości dochodu. Dobrowolna informacja

1) punkty sumują się
2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem
4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców
5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

6) podanie informacji o dochodzie na członka rodziny jest dobrowolne, jednakże w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów u kandydatów niniejsze kryterium jest decydującym.