Metody Pracy

W Happy Kids uczymy i rozwijamy przez zabawę – ta forma aktywności jest dzieciom najbliższa. Z doświadczenia wiemy, że ten sposób pozwala na osiągnięcie najlepszych efektów. Tak jak rodzicom, tak i nam zależy na tym, by dzieci odnosiły w przyszłości sukcesy zawodowe i miały satysfakcjonujące życie prywatne.

 

Troszczymy się również o to, by przyszłe naukowe i zawodowe wybory naszych podopiecznych odpowiadały ich możliwościom, zdolnościom i pasjom.

 

Edukacja w Happy Kids wyposaży je w umiejętności, które w przyszłości pomogą zrealizować ważne cele, korzystać z dóbr dynamicznie rozwijającego się świata i żyć w zgodzie ze sobą.

 

W świecie liter i języka

Pracujemy metoda Glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego. Glottodydaktyka to inowacyjna metoda nauki czytania i pisania. Metoda ta pozwala całkowicie odmiennie (w porównaniu do metody tradycyjnej) spojrzeć na rozwój językowy dziecka. Daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego młodego człowieka, pozwala dziecku rozwijać się we własnym tempie, rozbudza poznawczo, uczy logicznego myślenia, rozwija sferę motywacyjną. Usprawnia percepcję słuchową, wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokową, motorykę małą, kształtuje orientację przestrzenną, zapobiega powstawaniu dysleksji i dysortografii.

 

Dzieci prowadzone metodą glottodydaktyczną posługują się piękną i poprawną polszczyzną, chętnie samodzielnie czytają książki. Nauka czytania i pisania tą metodą to w pełni dydaktyczna zabawa z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych, opracowanych przez prof. Rocławskiego(np. klocki LOGO). Glottodydaktyka daje szansę każdemu dziecku na sukces w szkole i ułatwia start w dorosłe życie.

 

W świecie cyfr i logiki 

Stawiamy na sprawdzoną metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka” której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Okres przedszkolny to czas otwierania się ciekawskich, dziecięcych oczu na świat, czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych. W edukacji matematycznej ważne jest aby mieć świadomość tego w jaki sposób dzieci w wieku przedszkolnym uczą się. Nie należy kształtować pojęć matematycznych przy pomocy słów,poprzez wyjaśnianie czy opowiadanie. Najważniejsze w edukacji matematycznej są osobiste doświadczenia. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności, rozwija myślenie, hartuje dziecięcą odporność.W trakcie tych doświadczeń dziecko powinno mówić, to znaczy słownie określać swoje spostrzeżenia, sens wykonywanych czynności i przewidywane skutki. Mówienie o wykonywanych czynnościach sprzyja koncentracji uwagi i pomaga dziecku dostrzec to co ważne.

 

W świecie muzyki

Wykorzystujemy metodę Pedagogiki Zabawy, która polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.

 

Ponad to stawiamy na metodę Carla Orffa, która polega na twórczym obcowaniu z muzyką realizującym się w różnych formach ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie. Tworzenie, odtwarzanie i słuchanie stanowią integralną całość a rozumiana w ten sposób aktywność muzyczna jest instrumentem twórczego rozwoju. Nie ma w systemie miejsca dla bierności, bo naprawdę zrozumieć i odczuć sens jego idei, można jedynie wówczas, gdy się samemu aktywnie uczestniczy we wspólnym działaniu.

 

W świecie ludzi i emocji

Świadomość ciała oraz przestrzeni własnej i cudzej rozwijamy korzystając z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb,zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi – tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda ta jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci.