Program Wychowania

Wartości

Edukacja jest dla nas sferą życia o ogromnym znaczeniu. W naszych placówkach zamierzamy wychowywać dzieci duchu prawdy, dobra i piękna  poznawania praw człowieka i szacunku wobec innych. Preferowane wartości mają bardzo istotny wpływ na rozwój człowieka oraz budują jego tożsamość. W naszym przedszkolu opieramy się na uniwersalnych wartościach, pracowitości, tolerancji oraz szacunku wobec innych, indywidualnie podchodząc do każdego dziecka. Wierzymy, że odpowiednio organizując proces wychowawczo-dydaktyczny oraz kładąc nacisk na kształtowanie umiejętności współdziałania, wzajemnego wspierania się oraz odpowiedzialności, umożliwiamy naszym wychowankom nie tylko wszechstronny rozwój intelektualny, ale również budujemy ich silny kręgosłup moralny.

 

Pragniemy, aby w naszym przedszkolu każde dziecko mogło czuć się bezpiecznie i aby miało warunki do indywidualnego, pełnego rozwoju swojej osobowości. Pragniemy zapewnić naszym wychowankom środowisko, w którym wszystkie ich prawa, a w szczególności prawo do godności, szacunku i nietykalności osobistej, będą respektowane. Oczekujemy takiej postawy od wszystkich uczestników życia przedszkolnego – pracowników przedszkola, rodziców, ale również od dzieci. Dzieci przychodząc do przedszkola w wieku około trzech lat dopiero zaczynają uczyć się funkcjonowania w grupie oraz odróżniania tego, to co jest dobre od tego, co jest złe. Naszym wspólnym zadaniem – nauczycieli oraz rodziców – jest ułatwić dzieciom tę naukę – poprzez własne zachowanie, postawy oraz formułowanie jasnych i zrozumiałych dla dziecka zasad funkcjonowania społecznego – takich samych w domu, na placu zabaw i w przedszkolu.

 

Podstawa programowa

Każde dziecko jest potencjalnie uzdolnione, lecz na wiele różnych sposobów. Ma ono charakterystyczny dla siebie temperament oraz styl uczenia się i pracy. Poziom inteligencji wcale nie jest przesądzony w chwili przyjścia człowieka na świat. Każde dziecko ma wiele różnych rodzajów inteligencji, wśród nich jedna lub kilka dominuje. Znając je, możemy odpowiednio pracować z dzieckiem, rozszerzając obszar, który jest jego mocną stroną, a także stymulować obszary innych rodzajów inteligencji. Każde dziecko ma możliwość osiągnięcia sukcesu, ale nie musi go osiągnąć w ten sam sposób, bo dysponuje różnym układem inteligencji – indywidualizujemy proces nauczania, nie tylko w teorii. Program Przedszkola Happy Kids jest ukierunkowany na wszechstronny rozwój dzieci, pogłębianie ich umiejętności i kształtowanie sprawności przyswajania wiedzy poprzez aktywne działanie. Uczymy dzieci samodzielności, rozróżniania i nazywania emocji, rozwijamy koncentrację, wyobraźnię, pozwalamy dzielić się uwagami na temat otaczającej rzeczywistości, stwarzamy warunki do poznawania świata, rozwijamy sprawność manualną oraz umiejętność komunikowania się, wzmacniamy poczucie własnej wartości, rozwijamy empatię.

 

Podstawę programową realizujemy korzystając z pakietów wydawnictwa Mac „Olek i Ada”.

Matematyka

Matematyka jest królową nauk, uczy myślenia, wnioskowania, wprowadza porządek. W odpowiedni sposób podana i zaprezentowana dzieciom jest okazją do wspaniałej zabawy i przygody i wcale nie musi się kojarzyć się z przymusem siedzenia nad zeszytem i przeliczaniem słupków. Zajęcia z matematyki nie są zajęciami wyodrębnionymi w planie dnia dziecka, ale są to specjalistyczne zajęcia ogólnorozwojowe oparte o podstawę programową.

 

Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez edukację matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić przyszłym uczniom sukces w szkole. W myśl tej koncepcji niemal niezauważenie wprowadzamy naszych podopiecznych w świat pojęć matematycznych, wykorzystując naturalne sytuacje dnia codziennego i stwarzając każdemu dziecku odpowiednie warunki do zdobywania osobistych doświadczeń. 

W naszym przedszkolu cele matematyczne realizowane są zarówno podczas zajęć dydaktycznych, 
jak i w czasie spacerów, zabaw swobodnych, a nawet czynności porządkowych.

 

Edukacja przyrodnicza

Naszym celem jest zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód. W naszym przedszkolu nauczyciele stwarzają wiele okazji, by wzbudzić u dzieci zainteresowanie otaczającą nas przyrodą. Zgodnie z założeniami programu nasi podopieczni nie tylko zapoznają się ze światem roślin i zwierząt oraz przyrodą nieożywioną, ale także uczą się dostrzegać i przeżywać ich piękno. Bezpośredni kontakt z naturą pozwala na zdobycie wielu nowych umiejętności i doświadczeń, które na pewno zaprocentują w przyszłości. Zajęcia przyrodnicze nie są zajęciami wyodrębnionymi w planie dnia dziecka, ale są to specjalistyczne zajęcia ogólnorozwojowe oparte o podstawę programową.

 

Aby zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód, nauczyciele organizują atrakcyjne sytuacje edukacyjne – wycieczki połączone z obserwacjami przyrodniczymi, projekty, doświadczenia 
i eksperymenty, które dają dzieciom możliwość pełnego poznania otaczającego je świata. 

W naszym programie uwzględnione są także zagadnienia związane z ekologią. Poprzez propagowanie wiedzy ekologicznej efektywnie kształtujemy postawy zgodne z etyką ekologiczną.

 

Edukacja artystyczna

W Happy Kids zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie predyspozycji artystycznych Dziecka oraz zainteresowanie go sztuką. Na co dzień nasi wychowankowie mają kontakt z  muzyką, ruchem, tańcem i teatrem. 

Zapewnienie Dzieciom stałego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi stymuluje rozwój kreatywności i wyobraźni. Codziennie organizowane są kreatywne zabawy, zajęcia artystyczno – plastyczne podczas których dzieci mogą realizować swoje pomysły, bawić się w teatr, grać na instrumentach. Do naszych przedszkoli regularnie zapraszamy objazdowe teatrzyki.

 

Wycieczki edukacyjne

Wycieczka jest cennym uzupełnieniem i ukoronowaniem procesu dydaktycznego i wychowawczego, pozwala zwalczyć werbalizm nauczania, wprowadza ożywienie, wspiera zajęcia edukacyjne prowadzone w przedszkolu. Wycieczka niesie dla dziecka ogromne korzyści. Przedszkolaki w wyniku udziału w wycieczce poznają konkretne przedmioty i autentyczne zjawiska, o których uczyli się w przedszkolu, konfrontują wiedzę z praktyką i rzeczywistością. Uczą się kontaktować z nowo poznanymi ludźmi, pokonywania trudności, podejmowania wysiłków i aktywności, kształcą umiejętności postrzegania i wnioskowania.

 

Obcując z otoczeniem dzieci rzadko pozostają obojętnymi obserwatorami. Każde zjawisko wywołuje wiele różnorodnych uczuć: radość, zmartwienie, obawę, a nawet strach. Wycieczki pozwalają na kształtowanie umiejętności dokonywania obserwacji, sprzyjają rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań, budzą wrażliwość na piękno otaczającego nas świata, uczą zdobywania wiedzy poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą, historią, innymi ludźmi. Żadna książka, zabawka, film nie zastąpią tego, czym jest bezpośredni kontakt dziecka z otoczeniem. Dziecko z natury przejawia ciekawość świata i chęć jego poznawania. Zdaniem R. Więckowskiego „uczeń poznając otoczenie, poznaje równocześnie siebie w tym otoczeniu, rozwija własne zainteresowania”.

 

Jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest budzenie i rozwijanie naturalnych zainteresowań dzieci dlatego w Przedszkolu Happy Kids co miesiąc organizowane są wycieczki o tematyce zgodnej z realizowanym programem.

 

Wykorzystujemy to jak najlepiej, pamiętając, ze naczelną zasadą w pracy z dziećmi jest „bawiąc -uczyć, ucząc -bawić”.
Wycieczki płatne są dodatkowo.

 

Współpraca z Rodzicami

Dla rodziców i opiekunów są organizowane uroczystości takie jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Serdecznie zapraszamy Państwa również na spotkania Wigilijne w formie warsztatów świątecznych, uroczystości takie jak Piknik rodzinny, olimpiada Przedszkolna czy zakończenie roku, jak również na zajęcia otwarte dla Rodziców na których będą Państwo mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia programowe.

 

Zachęcamy rodziców, w miarę ich możliwości czasowych, do aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkolnym. Zapraszamy, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do czytania lub opowiadania bajek w czasie poobiedniego odpoczynku. Każda inicjatywa rodziców jest mile widziana – prezentacja swojego hobby, pamiątek z ciekawej podróży, swojego zawodu. Dla przedszkolaków wizyta rodzica w przedszkolu jako gościa honorowego w grupie jest powodem do wielkiej dumy, dzieci długo pamiętają dzień, w którym rodzic zajął miejsce wychowawcy.

 

Zajęcia Otwarte – dla Rodziców
Raz na dwa miesiące organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców, podczas których mogą oni zobaczyć jak wyglądają zajęcia dydaktyczne w naszym przedszkolu.